Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu


Nagłówek

Aktualności

Staże dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III)", Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania...

Staże dla osób w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)", Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi...

Nabór wniosków-Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do składania "Wniosków o dokonywanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego". Termin składania wniosków: od 15.05.2017 r. do 19.05.2017 r.  Kwota refundacji - 20.000,00 zł brutto  Wymagany okres zatrudnienia...

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia zarejestrowane w tut. urzędzie do składania "Wniosków o dofinansowanie" na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III)" w ramach Regionalnego...

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat zarejestrowane w tut. urzędzie do składania "Wniosków o dofinansowanie" na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)" w ramach Programu...

Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Załączniki Informacja o wynikach.pdf

Zwrot kosztów przejazdu dla osób w wieku 18 - 29 lat.

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat do składania "Wniosków o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)", Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia...

Zwrot kosztów przejazdu dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia do składania "Wniosków o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu" w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III)", Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu w terminie  od dnia 20.04.2017 r. do dnia 31.05.2017 r.  zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy. Dokumenty do pobrania znajdą Państwo poniżej. ...

Szkolenia indywidualne dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu  zaprasza osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, do składania wniosków  o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu  „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III)", Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych  poprzez...

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu w terminie  od dnia 20.04.2017 r. do dmia 31.05.2017 r. zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia   do składania wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego finansowanego ze środków Funduszu Pracy. Dokumenty do pobrania znajdą Państwo poniżej. ...

Szkolenia indywidualne dla osób w wieku 18- 29 lat

U W A G A : Od dnia 25.04.2017 r. zmianie ulegają KRYTERIA DOBORU OSÓB BEZROBOTNYCH. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do 29 roku życia, do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)",...

Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2017 r. w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

Załączniki Ogłoszenie na członka komisji konkursowej.docx formularz_zgłoszeniowy_członka_Komisji_PAI___.docx

Ogłoszenie nr 2/2017 otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Załączniki OGŁOSZENIE NR 2 2017.docx zał. 1 Oświadczenie oferenta.doc zał. 2 karta oceny formalnej.doc zał. 3 karta oceny merytorycznej.doc ...

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Załączniki Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu.pdf

Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Gminy Pruszcz zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu jako osoby bezrobotne. Naszym celem jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych w gminach wiejskich lub...

Bon na zasiedlenie - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w tut. urzędzie do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach środków Funduszu Pracy.

IX ŚWIECKIE TARGI EDUKACYJNE I PRACY

Ogłoszenie nr 1/2017 otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Załączniki Treść zarządzenia nr 11 2017.pdf Ogłoszenie nr 1 2017.docx zał. 1 Oświadczenie oferenta.doc zał. 2 Karta oceny formalnej.doc zał. 3...

Zwrot kosztów przejazdu

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu uprzejmie informuje, że od dnia 30.01.2017r. w ramach naboru przyjmuje "Wnioski o zwrot kosztów przejazdu".

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że w terminie od dnia 22.02.2017 r. do dnia 28.02.2017 r. przyjmowane były wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zgodnie z priorytetami określonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki KFS w 2017 roku mogą być wydatkowane na: ...

Nabór wniosków w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych   Ustala się termin składania kompletnych wniosków do dnia 3 lutego 2017 roku Miejsce składania wniosków: Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świeciu Dokumenty do pobrania: Program wyównywania rożnic między regionami III ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę