Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiat Świecki/Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działalnie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

  Powiat Świecki/Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu realizuje projekt pt. "Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy Działanie 8.1 Podniesienie...

Powiat Świecki/Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zrealizował projekt pt. "Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III)" w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, w...

Powiat Świecki/Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zrealizował projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe,...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę