Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiat Świecki realizuje projekt pilotażowy "Aktywność - Praca - Rodzina" w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Stabilna praca - silna rodzina". Całkowita wartość projektu: 562 244,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rezerwy Funduszu Pracy: 562 244,00 zł. Realizatorzy...

4ES Non Profit Sp. z o.o. oraz Powiat Świecki realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Aktywność i satysfakcja zawodowa- mój sposób na życie Cel projektu: Aktywna integracja 50 osób dorosłych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świeckiego poprzez poprawę i wzmocnienie ich...

Powiat Świecki/Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zrealizował projekt pt. "Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (V)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy Działanie 8.1...

Powiat Świecki/Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zrealizował projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działalnie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę