Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu


Aktualności

Nabór wniosków w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych   Ustala się termin składania kompletnych wniosków do dnia 31 stycznia 2019 roku Miejsce składania wniosków: Powiatowy Urząd Pracy ul....

Prace interwencyje - NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza Pracodawców do składania wniosków o organizowanie prac interwencyjnych.

Bon na zasiedlenie - NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie. Termin składania wniosków: od 15.01.2019 r. do wyczerpania środków w ramach ustalonego limitu...

Staże dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim...

Staże dla osób w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków  o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Terminy naborów wniosków w roku 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu przedstawia harmonogram (załącznik poniżej) naborów wniosków na formy pomocy przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (usługi i...

Zapotrzebowanie na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego - ANKIETA

      Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu przygotowując się do realizacji działań związanych z finansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w tym z...

Dotacje na założenie firmy dla osób zwalnianych z pracy

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości" zaprasza do udziału w projekcie

Nowa organizacja obsługi klienta

Uprzejmie informujemy, że od 2019 r. w naszym urzędzie obowiązuje nowa organizacja obługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez doradców klienta. Szczegóły tutaj ...

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i internetu dla mieszkańców gminy Nowe

Szkolenia odbywają się w ramach projektu "e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w porozumieniu z Gminą Nowe. Wszyscy mieszkańcy gminy, w tym również osoby...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 195a
86-100 Świecie
tel.  centrala 52 33 32 210
fax  52 33 32 253

e-mail: pup@pupswiecie.pl

Stanowisko zamiejscowe w Nowem

pl. Św. Rocha 5
86-170 Nowe
tel./fax 52 33 28 421 
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek- piątek  7:30 - 15:30

Rejestracja osób bezrobotnych:
  • Świecie: poniedziałek - piątek 7:30-15:00
07.30-08.30 rejestracja poprzez platformę praca.gov.pl
08.30-14.00 rejestracja w siedzibie urzędu
14.00-15.00 rejestracja poprzez platformę praca.gov.pl
  • Nowe:    poniedziałek - piątek 8:30-14:30
08.30-09.30 rejestracja poprzez platformę praca.gov.pl
09.30-14.30 rejestracja w siedzibie urzędu

Przyjmowanie skarg i wniosków:
Dyrektor PUP przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
we wtorki w godzinach: 11:00 - 15:00

W przypadku gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Dyrektor PUP przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:
w następnym dniu roboczym w godzinach: 11:00 - 15:00

Pozostali pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Informacja dotycząca poczty elektronicznej
Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące:

"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu)
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę