Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu


Nagłówek

Aktualności

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby niepełnosprawne zarejestrowane w tut. urzędzie jako bezrobotne lub poszukujace pracy niepozostające w zatrudnieniu do składania "Wniosków osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni...

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat zarejestrowane w tut. urzędzie do składania "Wniosków o dofinansowanie" na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)" w ramach Programu...

"Biznes na obcasach"

Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu rozpoczęła realizację projektu „Biznes na obcasach", w ramach którego: udzielonych zostanie 45 dotacji na otworzenie działalności gospodarczych uczestniczkami mogą być bezrobotne i nieaktywne zawodowo kobiety powyżej 29 roku życia z terenu kujawsko - pomorskiego Rekrutacja...

Staże dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III)", Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania...

Staże dla osób w wieku 18-29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza organizatorów do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)", Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi...

Bon na zasiedlenie - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w tut. urzędzie do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach środków Funduszu Pracy.

PFRON - Zaproszenie do udziału w PILOTAŻOWYM PROGRAMIE „PRACA – INTEGRACJA”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjęte zostały procedury realizacji  PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA",  którego celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Podmiotami uprawnionymi do udziału w programie ...

Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że przedłużył nabór  wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia  od dnia 01.06.2017 r. do wyczerpania środków finansowych.   Dokumenty do pobrania znajdą Państwo poniżej. ...

Szkolenia indywidualne dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu  zaprasza osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia, do składania wniosków  o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu  „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III)", Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych  poprzez...

Szkolenia indywidualne dla osób w wieku 18- 29 lat

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne do 29 roku życia, do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)", Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że przedłużył nabór  wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy  od dnia 01.06.2017 r. do wyczepania środków finansowych. Dokumenty do pobrania znajdą Państwo poniżej. ...

Nabór wniosków-Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza do składania "Wniosków o dokonywanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego". Termin składania wniosków: od 15.05.2017 r. do 19.05.2017 r.  Kwota refundacji - 20.000,00 zł brutto  Wymagany okres zatrudnienia...

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia zarejestrowane w tut. urzędzie do składania "Wniosków o dofinansowanie" na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III)" w ramach Regionalnego...

Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Załączniki Informacja o wynikach.pdf

Zwrot kosztów przejazdu dla osób w wieku 18 - 29 lat.

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat do składania "Wniosków o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świeckim (III)", Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia...

Zwrot kosztów przejazdu dla osób powyżej 29 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu zaprasza osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia do składania "Wniosków o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu" w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie świeckim (III)", Działanie 8.1. Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych...

Ogłoszenie o naborze kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2017 r. w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

Załączniki Ogłoszenie na członka komisji konkursowej.docx formularz_zgłoszeniowy_członka_Komisji_PAI___.docx

Ogłoszenie nr 2/2017 otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Załączniki OGŁOSZENIE NR 2 2017.docx zał. 1 Oświadczenie oferenta.doc zał. 2 karta oceny formalnej.doc zał. 3 karta oceny merytorycznej.doc ...

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Załączniki Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu.pdf

Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Gminy Pruszcz zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu jako osoby bezrobotne. Naszym celem jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych w gminach wiejskich lub...

IX ŚWIECKIE TARGI EDUKACYJNE I PRACY

Ogłoszenie nr 1/2017 otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Załączniki Treść zarządzenia nr 11 2017.pdf Ogłoszenie nr 1 2017.docx zał. 1 Oświadczenie oferenta.doc zał. 2 Karta oceny formalnej.doc zał. 3...

Zwrot kosztów przejazdu

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu uprzejmie informuje, że od dnia 30.01.2017r. w ramach naboru przyjmuje "Wnioski o zwrot kosztów przejazdu".

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje, że w terminie od dnia 22.02.2017 r. do dnia 28.02.2017 r. przyjmowane były wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zgodnie z priorytetami określonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki KFS w 2017 roku mogą być wydatkowane na: ...

Nabór wniosków w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych   Ustala się termin składania kompletnych wniosków do dnia 3 lutego 2017 roku Miejsce składania wniosków: Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 195A 86-100 Świeciu Dokumenty do pobrania: Program wyównywania rożnic między regionami III ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę